از ابتدای سال ۱۴۰۰ مجموعا قریب به ۸۷ هزار فقره وام ازدواج از سوی شعب بانک تجارت در سراسر کشور صورت گرفته است.

این میزان پرداخت وام تنها طی ۹ ماه صورت گرفته است.

در ادامه، نموداری از روند پرداخت وام ازدواج از سوی این بانک را ببینید.